izenfire   0.00 -13.32
bravury   8.48 -13.74
trial   0.00 -13.77
nikolajtwo   0.00 -14.23
Vadim28   0.00 -14.58
Fonikum   0.01 -14.71
koshabalaka   0.12 -14.73
yjeneco   0.00 -14.76
BorschevskiyVlad   0.05 -14.86
Slava_Baiker_Znamenityi   0.04 -14.90
omami   0.00 -15.00
AntiMoskal   8.31 -15.06
SvyatoslavGricenko   0.01 -15.10
april198312   0.00 -15.18
ngukov   0.00 -15.26