Dmitry19861703   0.00 0.00
Vlad_Kharitonov   0.00 0.00
Stan89   0.00 0.00
george_g   21.19 8.63
Alexns1989   0.00 0.00
ReFlik   0.00 0.00
AsyaAlaya   0.00 0.00
Openair   0.00 0.00
akkbike   0.00 0.00
spac3panda   0.03 0.05
nova70   1.38 2.77
Gaunt   0.00 0.00
Bandura   0.00 0.00
Heitaver   0.00 0.00
TohaFisher   0.00 0.00