Black   0.00 -17.60
gato   0.00 -17.69
Yasha   0.13 -18.02
MoshniyVladyka   0.00 -18.10
xcterra_ru   0.00 -18.14
Slavik-biker   0.00 -18.26
schyzotrop   0.00 -18.44
ZHva   0.00 -18.46
IlyaKelcev   5.80 -18.55
brutal   0.00 -19.00
kostyan   0.00 -19.23
dmitrijghi   0.00 -19.78
roberto   0.00 -19.84
dram   0.00 -19.98
asydu   0.00 -20.37