Wild_Cat   94.34 246.00
OlgaPernatska   579.51 245.52
Troy   517.95 245.11
DarkWit   450.60 243.82
AntonSpiridonov   461.54 243.61
shooroop83   409.34 243.14
teacher   593.89 240.54
Desporte   650.42 240.51
FedotovPete   623.37 239.76
mdhinnov   572.55 235.93
tatifeshchenko   527.68 232.37
RobertBabat   290.85 231.15
KirillMonakov   302.53 227.49
Lexapskov   508.36 226.87
vovaz   52.92 224.13