Пользователь
 
Сила
Рейтинг
AleksandrVahov   0.00 0.00
diamond   0.00 0.00
AnastasiyaFedorova   39.28 53.72
MihailDavydov   0.00 0.00
AlekseyDemenev   22.28 14.20
AleksandrNikolaev   12.52 6.31
Digimon   0.09 -9.88
wojiwbq0fy   0.00 0.00
CreAtoR   0.00 -0.85
inchest   894.41 432.66