kostyan   0.00 -19.23
brutal   0.00 -19.00
IlyaKelcev   5.80 -18.55
ZHva   0.00 -18.46
schyzotrop   0.00 -18.44
Slavik-biker   0.00 -18.26
xcterra_ru   0.00 -18.14
MoshniyVladyka   0.00 -18.10
Yasha   0.13 -18.02
gato   0.00 -17.69
Black   0.00 -17.60
alekkirill   0.01 -17.52
fb_903632803035906   0.03 -17.39
Artie   0.00 -17.32
Armand   0.00 -17.29