patrekey   1564.90 760.78
_va   273.01 746.81
Nik   1539.61 725.01
timur   1198.90 720.18
zagremel   1405.55 692.00
ScuLLy   515.66 680.91
Werewolf   1209.74 664.95
Nunca   409.99 657.45
mor   1021.43 648.09
N01Z3   1034.42 637.17
AnzorShuhov   1280.92 636.54
Chute   370.76 634.40
zhirnova   1512.29 627.22
Che   1083.76 622.51
Coil   275.54 614.27